Autor opracowania: Dagmara Urbańczyk-Świć

 

UZASADNIENIE BADANIA:
Jedynym z kierunków rozwoju elektrostymulacji jest miniaturyzacja urządzeń do stymulacji oraz próba eliminacji układów elektrodowych w celu redukcji wczesnych i późnych powikłań. W nowoczesnym społeczeństwie dużą rolę przywiązuje się również do ograniczenia „stygmatyzacji“ pacjenta oraz uzyskania efektu kosmetycznego (blizna po implantacji układu przezżylnego).


CEL:
Celem wieloośrodkowego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania bezelektrodowego stymulatora serca „MICRA“ Transcather Pacing System (TPS) oraz udokumentowanie stabilności optymalnych parametrów stymulacji (próg stymulacji, opór, sygnał).


MATERIAŁ I METODYKA:
Urządzenie implantowano u wszystkich 140 pacjentów zakwalifikowanych do badania, spełniających kryteria w klasie I i II zaleceń do wszczepienia systemu VVI. Bezelektrodowy stymulator MICRA, przy pomocy cewników przez żyłę udową, implantowano w okolice przegrody lub koniuszka prawej komory, mocując go przy użyciu 4 nitinolowych „ząbków“. 


WYNIK::
Średni czas zabiegu wszczepienia MICRA TPS wynosił 37± 21 min. Powikłania stwierdzono u 3 chorych (2,1%), w tym u 1 pacjenta wystąpił płyn w osierdziu, bez tamponady. W trakcie obserwacji (średnio 1,9 ± 1,8 miesiąca) nie odnotowano żadnych istotnych powikłań. Parametry stymulacji i wyczuwania pobudzeń ocenione u 60 chorych po 3 miesiącach były prawidłowe.


WNIOSKI::
Wstępna ocena 140 pacjentów z implantownym MICRA TPS potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Parametry elektryczne stymulatora były prawidłowe oraz stabilne, a oczekiwany czas działania prognozuje się na około 10 lat.