Zarządzenie NFZ dot. wprowadzenia  świadczenia telekonsylium kardiologiczne jako świadczenia odrębnie kontraktowanego

Wdrożenie proponowanego rozwiązania umożliwi poprawę efektowności systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez łatwiejszy dostęp świadczeniobiorców do konsultacji specjalistycznych, łatwiejszy dostęp do informacji o swoim zdrowiu oraz łatwiejszy dostęp personelu medycznego zatrudnionego w podstawowej opiece zdrowotnej do konsultacji trudnych przypadków. Dodatkową korzyścią wynikającą z projektowanej zmiany jest upowszechnienie nowatorskich metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji między pacjentami i personelem medycznym, a także oszczędność czasu poświęcanego przez pacjentów na przemieszczanie się do odległych ośrodków specjalistycznych.