Autor opracowania: Dagmara Urbańczyk-Świć

 

UZASADNIENIE BADANIA:

Leczenie przeciwkrzepliwe jest niezwykle istotną częścią terapii chorób sercowo-naczyniowych. Liczną grupę pacjentów stosujących antykoagulanty stanowią chorzy z migotaniem przedsionków, u których leczenie to istotnie zmniejsza ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.  Współcześnie coraz szerzej stosuje się antykoagulanty nie będące antagonistami witaminy K, w tym  inhibitory czynnika Xa (FXa). Wadą tych leków jest brak specyficznego antidotum do zastosowania w razie wystąpienia dużego krwawienia lub konieczności nagłej interwencji chirurgicznej.

Andexanet alfa (AnXa)  jest rekombinowanym  „fałszywym“ czynnikiem Xa - nie wykazuje aktywności czynnika Xa, ale silnie wiąże się z jego inhibitorami. Trwają intensywne badania nad jego klinicznym zastosowaniem.

Dostępne są dane z części pierwszej badania trzeciej  fazy ANNEXA-R, dotyczące  osób leczonych rywaroksabanem, u których AnXa podawano w bolusie (B), skutecznie odwracając  działanie anty FXa, stabilizując parametry krzepnięcia.  Obecne dane dotyczą części drugiej badania, gdzie AnXa podawano w formie szybkiego wstrzyknięcia i wlewu (bolus plus infusion, B+I).

 

CEL:

Celem badania ANNEXA-R Part 2  było udokumentowanie szybkiej i stabilnej normalizacji parametrów krzepnięcia u osób stosujących rywaroksaban, po podaniu Andexanetu alfa w formie bolusa, a następnie infuzji.

 

MATERIAŁ I METODYKA:

ANNEXA-R Part 2 jest kolejnym etapem  badania fazy trzeciej z podwójnie ślepą próbą (z placebo), zawierającego dwie gałęzie obserwacji u starszych osób leczonych rywaroksabanem.  Oceniano podanie AnXa w bolusie i w 2 godzinnym wlewie dożylnym.

Do badania włączono 39 osób w wieku 50-75 lat, których losowo przydzielano do grupy otrzymującej AnXa lub placebo, w stosunku 2:1. AnXa (800mg i.v. bolus + 2 godzinny dożylny wlew 8mg/min) lub placebo podawano po 4-dobowym stosowaniu rywaroksabanu 20mg dziennie, 4h po zastosowaniu ostatniej dawki tego leku.

Dane dotyczące bezpieczeństwa podsumowano w 43 dniu obserwacji.

Skuteczność działania AnXa oceniano porównując zmiany dotyczące aktywności anty-Xa,  frakcji wolnego rywaroksabanu i zdolności generacji trombiny. 

 

WYNIKI:

W trakcie infuzji AnXa następował 97% spadek aktywności anty-Xa; efekt ten następował szybko, utrzymywał się w czasie trwania wlewu oraz dwie godziny od jego zakończenia. Leczenie było dobrze tolerowane.

 

WNIOSKI:

Badanie wykazało, że Andexanet Alfa szybko i prawie całkowicie niweluje aktywność rywaroksabanu jako inhibitora czynnika Xa. Oczekuje się na wyniki badania klinicznego z zastosowaniem tego leku u chorych z  krwawieniem w przebiegu stosowania rywaroksabanu.