Autor opracowania: Dagmara Urbańczyk-Świć

 

UZASADNIENIE BADANIA:

Przy ciągłym wzroście potrzeb oraz nakładów w zakresie świadczenia usług wysokospecjalistycznych, szczególnie w obecnym czasie, poszukuje się nowych, bezpiecznych metod minimalizowania kosztów wykonanej „usługi“ medycznej.

 

CEL:

Celem badania była ocena bezpieczeństwa wypisu chorego ze szpitala tego samego dnia (Same Day-Discharge, SDD), w którym wykonano implantację kardiowertera-defibrylatora (ICD) w ramach prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego (Sudden Cardiac Death, SCD).

 

MATERIAŁ  i METODYKA:

Było to wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane badanie kliniczne. Do badania włączano pacjentów, którym implantowano ICD-VVI lub ICD-DDD w prewencji pierwotnej SCD. Wszyscy chorzy po zabiegu byli monitorowani przez 3-4 godziny, u wszystkich wykonano badanie RTG klatki piersiowej po zabiegu oraz kontrolowano parametry elektrod i urządzenia. Do badania włączono 265 pacjentów, których randomizowano (1:1) do jednej z dwóch grup:1/wypis w dniu implantacji - SDD – 129 chorych; 2/ wypis dnia następnego - NDD (Next Day Discharge) – 136, pod warunkiem, że aktywował się algorytm automatycznego badania progu stymulacji. Nie było istotnej różnicy w charakterystyce pacjentów w obu grupach. Pierwszorzędowym punktem końcowym były powikłania, które wystąpiłu w ciągu 30 dni od wypisu. Drugorzędowym punktem końcowym były: ocena kosztów leczenia, ocena jakości życia.

 

WYNIKI:

Powikłania wystąpiły u 3.2% pacjentów w grupie SDD i u 1.5% w grupie NDD; HR 2.18 (CI: 0.40-11.91; p=0.37). Były to w grupie SDD – 3 krwiaki, 1 perforacja; w grupie NDD – 1 infekcja, 1 dyslokacja elektrody. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie dla kosztów leczenia 1 pacjenta (różnica 1334 USD), jak i różnic w ocenia jakości życia pomiędzy badanymi grupami.

 

WNIOSKI:

W powyższym badaniu udokumentowano, że wypis pacjenta po wszczepieniu ICD w profilaktyce pierwotnej SCD w dniu wykonania zabiegu jest równie bezpieczny i nie wpływa negatywnie na jakość życia, w porównaniu z grupą pacjentów wypisanych dnia następnego. Koszty procedury i opieki okołooperacyjnej w obu badanych grupach nie różniły się.