Autor opracowania: 

 

UZASADNIENIE BADANIA:

Ablacja podłoża arytmii w zespole Brugadów (BS) jest eksperymentalną metodą leczenia. Pappone i wsp. przedstawili wyniki jednoośrodkowego rejestru poświęconego epikardialnej ablacji drogi odpływu prawej komory (RVOT).

 

CEL:

Celem badania była:

  1. identyfikacja i charakterystyka podłoża arytmii komorowej,
  2. ocena efektu elektrofizjologicznego i klinicznego ablacji epikardialnej.

 

MATERIAŁ  i METODYKA:

Badanie przeprowadzono u 75 chorych z BS i wszczepionym ICD: 41 objawowych, 17 ze spontanicznym obrazem EKG typu I (u pozostałych typ I po zastosowaniu leku IC). U 72 chorych programowaną stymulacją komór indukowano arytmie komorowe. W trakcie zabiegu wykonywano mapę nasierdziową RVOT przy użyciu systemu elektroanatomicznego CARTO 3: wyjściowo i po zastosowaniu flekainidu. W obszarach z patologicznymi potencjałami wykonywano ablację.

 

WYNIKI:

Mapy napięciowe i aktywacyjne były prawidłowe. Stwierdzono natomiast obecność patologicznych potencjałów (poszerzone, fragmentowane, z późną aktywacją), a obszar obejmujący strefę takich potencjałów zwiększał się istotnie po flekainidzie. Ablacja nasierdziowa tych obszarów powodowała normalizację zapisu EKG (także po leku IC) i zanik prowokacji arytmii programowaną stymulacją komór u 73/75 chorych. Efekt ten utrzymywał się w obserwacji odległej wynoszącej 3-20 miesięcy. Objawy niepożądane: u 2 chorych wystąpiło zapalenie osierdzia skutecznie leczone niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym.

 

WNIOSKI:

Nasierdziowe mapowanie RVOT u chorych z BS wykazało obecność nieprawidłowych potencjałów, które najpewniej wskazują na podłoże złośliwych arytmii komorowych. Ablacja tego obszaru normalizuje zapis EKG (także po prowokacji lekiem IC), eliminuje patologiczne potencjały i indukcję arytmii w badaniu elektrofizjologicznym. Konieczne jest przeprowadzenie badania wieloośrodkowego z zastosowaniem randomizacji.