Autor opracowania: dr n.med. Dagmara Urbańczyk-Świć

 

UZASADNIENIE BADANIA:

Korzyści z implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) u pacjentów z objawową, skurczową niewydolnością serca (HF) na tle choroby wieńcowej są dobrze udokumentowane. Jednak dowody określające korzyści z profilaktycznego wszczepienia ICD u pacjentów z nieniedokrwienną niewydolnością serca są oparte jedynie na analizach podgrup w badaniu SCD-HeFT. W ostatnich latach optymalna farmakoterapia oraz wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT) istotnie poprawiły rokowanie u chorych z HF.

 

CEL:

Celem badania było ocena skuteczności profilaktycznego wszczepienia ICD u pacjentów z objawową, skurczową, nieniedokrwienną niewydolnością serca.

 

MATERIAŁ  i METODYKA:

Do badania włączono 1116 pacjentów z HF w klasie NYHA II-III (w klasie IV, gdy kwalifikacja do wszczepienia CRT) nie spowodowaną chorobą wieńcową, z frakcją wyrzutową lewej komory ≤ 35%. U 556 pacjentów wszczepiono profilaktycznie ICD, a 560 chorych objęto standardową opieką medyczną (grupa kontrolna). W obu grupach 58% pacjentów otrzymało CRT. Głównym punktem końcowym w tym badaniu był zgon z jakiejkolwiek przyczyny; wtórnymi punktami końcowymi były: nagły zgon sercowy (SCD), zgon sercowo-naczyniowy, przebyta resuscytacja lub częstoskurcz komorowy.

 

WYNIKI:

Średni okres obserwacji wyniósł 67,6 miesięcy. Główny punkt końcowy – śmiertelność całkowita- wystąpił u 120 pacjentów (21.6%) w grupie ICD i u 131 pacjentów (23,4%) w grupie kontrolnej p=0.28. SCD wystąpił u 24 chorych z ICD (4.3%) oraz 46 pacjentów (8.2%) w grupie kontrolnej, p=0,005. Nie wykazano korzystnego wpływu implantacji ICD na śmiertelność sercowo-naczyniową. Dodatkowa analiza przeprowadzona w różnych subpopulacjach wykazała, że śmiertelność całkowita była mniejsza u młodszych pacjentów (<68 lat) z wszczepionym ICD (HR 0,64; p=0,01).

 

WNIOSKI:

W badaniu DANISH profilaktyczna implantacja ICD, u chorych z HF nie spowodowaną chorobą wieńcową, nie wiązała się z istotną redukcją zgonu z jakiejkolwiek przyczyny.