Autor opracowania: Dagmara Urbańczyk-Świć

 

MATERIAŁ  i METODYKA:

1025 pacjentów, w 47 ośrodkach, zakwalifikowano do implantacji zapinki WATCHMAN, a następnie prospektywnie włączono do badania. Wskazanie do zamknięcia uszka lewego przedsionka (Left Atrial Appendage Closure, LAAC) opierało się na wytycznych ESC oraz uznaniu badaczy poszczególnych ośrodków. Follow-up i echokardiograficzne badanie przezprzełykowe (Transesophageal echokardiogram, TEE) były przeprowadzane zgodnie z praktyką ośrodka. Wyniki przedstawiono w postaci krzywej Kaplana-Meiera.

 

WYNIKI:

Wyjściowa punktacja w skali CHA2DS2-VASc wynosiła 4,5± 1,6  (szacowane ryzyko udaru 5,4%), a HAS-BLED 2,3 ± 1,2  (szacowane ryzyko krwawienia 4,6%) i były wyższe niż w poprzednich badaniach z systemem WATCHMAN. Średni wiek wynosił 73,4 ± 9 lat, 30,5% pacjentów miało w wywiadzie TIA/udar niedokrwienny, udar krwotoczny 15,1%, a 31,3% epizod poważnego krwawienia. 73% chorych zostało zdyskwalifikowanych od długotrwałego doustnego leczenia przeciwkrzepliwego. Jako po zabiegowe leczenie po implantacji zapinki stosowano: VKA u 15,7%, NOAC u 11,1%, podwójne przeciwpłytkowe u 59,5%, pojedyncze  u 7,1%, bez leczenia pozostawało 6.7% pacjentów. Skuteczną implantację zapinki WATCHMAN uzyskano u 98,5% chorych, zaś aż u 99,8% badanych nie stwierdzono przecieku >5 mm. Średni czas obserwacji wynosił 22± 8 miesięcy. Roczna śmiertelność wyniosła 9,8% i była niezwiązana z implantowaną zapinką, ale odzwierciedlała zaawansowany wiek i liczne schorzenia współwystępujące w tej populacji. Skrzeplinę na urządzeniu obserwowano u 27 pacjentów, niezależnie od wskazań do antykoagulacji (p = 0,78). Obecność skrzepliny nie wiązała się z wystąpieniem udaru mózgu. Udar niedokrwienny mózgu wystąpił u 1,2% (redukcja ryzyka o 78%), zaś poważne krwawienie u 3,9%, w większości przypadków (3,2%) nie związane z zabiegiem/zapinką. Nie obserwowano istotnych różnic w śmiertelności, częstości wystąpienia udaru bądź krwawienia między pacjentami z lub bez przeciwwskazaniami do antykoagulacji.

 

WNIOSKI:

Zamknięcie uszka lewego przedsionka zapinką WATCHMAN cechuje się wysokim odsetkiem udanych implantacji. Zapobieganie udarom z zastosowaniem tej metody wydaje się być bezpieczne i skuteczne, wobec redukcji częstość udaru niedokrwiennego do zaledwie 1,2%, pomimo że ponad 73% chorych miało przeciwwskazania i nie stosowało antykoagulacji.