Kurs: Okołozabiegowe leczenie przeciwkrzepliwe w elektrofizjologii i elektroterapii. Na podstawie dokumentów ESC, ACC i AHA

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 31-07-2017 r.

 

Słowa kluczowe: leczenie przeciwkrzepliwe, elektrofizjologia, elektroterapia, przezskórne usunięcie elektrod, VKA, NOAC, heapryna, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, riwaroksaban, apiksaban, terapia pomostowa