Autor opracowania: Dagmara Urbańczyk-Świć

 

UZASADNIENIE BADANIA:

U chorych z migotaniem przedsionków (AF) po wykonanym zabiegu PCI z implantacją stentu wytyczne zalecają stosowanie trójlekowej terapii: dwa leki przeciwpłytkowe oraz lek przeciwkrzepliwy w początkowym okresie po zabiegu, a następnie terapię dwulekową: jeden lek przeciwpłytkowy oraz lek przeciwkrzepliwy.

 

CEL BADANIA:

Celem badania była ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania terapii dwulekowej (1 lek przeciwpłytkowy (inhibitor P2Y12) bez kwasu acetylosalicylowego (ASA) + dabigatran 2x110mg, lub 2x150mg) w porównaniu z terapią trójlekową (2 leki przeciwpłytkowe + warfaryna).

 

MATERIAŁ i METODYKA:

Do badania włączono 2725 pacjentów z napadowym, przetrwałym lub utrwalonym AF, u których wykonano zabieg PCI (planowy lub z powodu ostrego zespołu wieńcowego) i implantowano stent (BMS lub DES). Zgodnie z wynikiem randomizacji chorych przydzielano do jednej z trzech grup:

  1. Dabigatran 2x150mg + inhibitor P2Y12
  2. Dabigatran 2x 110mg + inhibitor P2Y12
  3. Warfaryna (INR 2.0-3.0) + inhibitor P2Y12 + ASA.

W 88% przypadków inhibitorem P2Y12 był klopidogrel, u pozostałych tikagrelor. Pierwszorzędowym punktem końcowym oceny bezpieczeństwa był czas do dużego krwawienia lub krwawienia istotnego klinicznie. Skuteczność terapii oceniano w złożonym punkcie końcowym (zgon, incydent zakrzepowo-zatorowy: zawał, udar mózgu, zatorowość systemowa lub nieplanowana rewaskularyzacja).

 

WYNIKI:

Stwierdzono istotnie mniejszą częstość występowania dużych krwawień lub krwawień istotnych klinicznie u pacjentów stosujących terapię dwulekową z dabigatranem. U chorych otrzymujący dabigatran w dawce 2x110 mg w terapii podwójnej wykazano redukcję tego zdarzenia w stosunku leczonych warfaryną w terapii potrójnej o 48% (95% CI: 0,42-0,63; p<0,0001), a u leczonych dabigatranem w dawce 2x150 mg w terapii podwójnej redukcja wyniosła 28% (95% CI:0,58-0,88; p=0,002). W ocenie skuteczności potwierdzono równoważność terapii dwulekowej (dabigatran+ inhibitor P2Y12) z terapią trójlekową z warfaryną + inhibitor P2Y12 + ASA.

 

WNIOSKI:

U chorych z AF poddanych PCI z implantacją stentu terapia dwulekowa (dabigatran w obu dawkach + inhibitor P2Y12) istotnie zmniejszyła ryzyko krwawienia w porównaniu z klasyczną terapią trójlekową, przy co najmniej równoważnej skuteczności w zapobieganiu występowania incydentów zakrzepowo-zatorowych. Wyniki badania stwarzają nową opcję leczenia chorych z migotaniem przedsionków poddanych procedurze PCI.