W Dobrym Rytmie - punkty

Czasopismo naukowe "W Dobrym Rytmie" ukazuje się od 2006 r. Począwszy od 2007 r. pismo wydawane jest regularnie raz na kwartał. W artykułach publikowanych we "W Dobrym Rytmie" poruszane są zagadnienia dotyczące zaburzeń rytmu serca, technik diagnostycznych i leczenia arytmii. Zadaniem czasopisma jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk medycznych poprzez publikację artykułów poglądowych poświęconych najważniejszym osiągnięciom w dziedzinie elektroterapii i elektrofizjologii w odniesieniu do codziennej praktyki. Artykuły przedstawiają aktualny stan wiedzy na dany temat, umieszczając je w kontekście historii i rozwoju tej dziedziny. Niejednokrotnie do współpracy zapraszani są naukowcy i praktycy z dziedzin pokrewnych a problemy omawiane są multidyscyplinarnie.

"W Dobrym Rytmie" wydawane jest kwartalnie w dostępie otwartym. Specjalizuje się w publikowaniu obiektywnych, obszernych artykułów poglądowych, studiów przypadków oraz komentarzy do piśmiennictwa światowego napisanych przez wiodących ekspertów. Raporty specjalne, artykuły wstępne i oryginalne artykuły naukowe są również wykorzystywane do inicjowania dyskusji wśród lekarzy, klinicystów, badaczy i pokrewnych pracowników ochrony zdrowia.

Częstotliwość: 4 wydania drukowane i online w ciągu roku; ePub ahead of print

Dystrybucja: online, druk (obecność na najważniejszych kongresach)

Redakcja: czasopismo jest prowadzone przez Radę Redakcyjną złożoną z ekspertów w dziedzinie elektroterapii i elektrofizjologii, którzy nadają kierunek czasopismu inspirując przygotowywane artykułów poruszających ważne i aktualne tematy.

Otwarty dostęp: wszystkie artykuły są dostępne online dzięki czemu każdy specjalista zainteresowany elektroterapia i elektrofizjologią może pobrać artykuły za darmo.

Poruszane zagadnienia:

 • ICD i Nagła Śmierć Sercowa
 • Stymulacja serca
 • Terapia resynchronizująca
 • Usuwanie elektrod/ powikłania
 • Elektrofizjologia serca
 • Zdalne monitorowanie pracy serca
 • Elektrokardiologia nieinwazyjna
 • Wewnątrzsercowe zapisy EKG
 • Migotanie przedsionków
 • Obrazowanie w arytmii
 • Ablacje
 • Omdlenia


PRZEJDŹ DO STRONY KWARTALNIKA